Shuffle, Slide, Toss effects

shuffle effect


slideX effect


slideY effect


toss effect